ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

0074C Fruit and Vegetable Juicer nano or mini Juicer

0074C Fruit and Vegetable Juicer nano or mini Juicer

નિયમિત ભાવ Rs. 123.90
નિયમિત ભાવ Rs. 449.00 વેચાણ કિંમત Rs. 123.90
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0074C Fruit and Vegetable Juicer nano or mini Juicer

Fruits and Vegetables Manual Juicer - Adopt a healthy lifestyle

The Manual juicer efficiently extracts the nutrients from the pulp of fruits and fiber of vegetables and serves you the elixir of nourishment. Drink fruit and vegetable juices daily with the help of the Manual juicer and watch your health glow with youth and vitality!

Prepare Fresh Juices for Breakfast Every Day:

If you like to relish fresh juices for morning breakfast, then take a look at the Manual Plastic Fruit and Vegetable Juicer. Its unique design and filtration function ensures maximum extracts of juice from all types of fruits and vegetables. This juicer clamps to any smooth surface and provides you instant access to juice without electricity.

Removes pulp and seeds effortlessly

The juicer removes the pulp and seeds from fruits and vegetables effortlessly. Now enjoy your drink without the nasty feeling of a seed or pulp being stuck in your mouth. The grinder delivers a texture-free juice that is pleasant to drink.

Delivers nutrient rich juice

The juicer delivers juice that is rich in nutrients. It revitalizes your health with the necessary amount of vitamins and minerals. The juicer is designed in such a way that it retains the nutrients while juicing fruits and vegetables!

Features

  • Strong Suction Base. There might be slight variation in the actual color of the product due to different
  • Use Anywhere, portable, manual and extremely easy to use and clean
  • Its compact form makes it easy to store, pack & carry for outings & picnics. Good to extract juice out of orange, pineapple, grapes, sweet lime, pomegranate etc.
  • Easy to store, pack & carry for outings & picnics , portable, manual and extremely easy to use and clean
  • Multi-Purpose ,Fastest, safest and easiest way to extract fruits, vegetables juices

Dimension :-

Volu. Weight (Gm) :- 759

Product Weight (Gm) :- 470

Ship Weight (Gm) :- 759

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 12

Height (Cm) :- 24
 

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ