ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

JKT

247 PCI Cardboard Troublegum Small Size Mouse Trap-1pc

247 PCI Cardboard Troublegum Small Size Mouse Trap-1pc

નિયમિત ભાવ Rs. 40.12
નિયમિત ભાવ Rs. 140.00 વેચાણ કિંમત Rs. 40.12
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0247 PCI Cardboard Troublegum Small Size Mouse Trap-1pc

PCI - Catch Mouse/Rat Glue Traps, Mouse Insect Rodent Lizard Trap

Overview Do you have a pest problem in your house, office or shop? Are rats damaging all your materials? Then purchasing Glue Trap for protection from rats/lizards/ cockroaches/ ants/ mouse/ rodents is the perfect solution to all your rat problems.

Safe and Easy to Use - Made of material, safe and non-toxic, just Place it where rats are observed frequently, such as indoor, kitchen, office, meeting room, restaurant, behind appliances, under sink, garage, near garbage areas etc.

Powerful Adhesive:

Strong adhesive, safe and healthy, easy to use, it is an ideal mouse trap.

How to use:

  • Open the glue trap carefully and take away the buttons on the glue. Then close the glue boards, again open the glue slowly.
  • For best effect, place some bread crumbs cheese, fried fish at the center to attract mouse and rats.
  • Place it where rats are observed frequently. Such as behind appliances, under sink, near garbage areas etc, Once the mouse is trapped, dispose of it.

Features:

  • Material: Cardboard
  • A Lifesaver in Your home - Let your Save money, time and your sanity in the home and garden, and let adults and children as well as pets away from mice, roaches, spiders, crickets, Bugs, fleas and other Harmful insects or animals, to create a more warm and safe family environmental.
  • Durable - Mouse glue has super hard importing paperboard, low profile of these glue boards allows for easy placement, lies flat or can be folded to protect from falling objects and dust, reusable, heightening knob, prevent glue sticking to each other, increase long-term storage time.

"

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ