ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

1203B Mice / Rat Glue Trap, Rat Glue Boards, Mouse Bond Traps - Rat Terminator1203B Mice / Rat Glue Trap, Rat Glue Boards, Mouse Bond Traps - Rat Terminator

1203B Mice / Rat Glue Trap, Rat Glue Boards, Mouse Bond Traps - Rat Terminator1203B Mice / Rat Glue Trap, Rat Glue Boards, Mouse Bond Traps - Rat Terminator

નિયમિત ભાવ Rs. 31.86
નિયમિત ભાવ Rs. 49.00 વેચાણ કિંમત Rs. 31.86
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Mice/Rat Glue Trap, Rat Glue Boards, Mouse Bond Traps - Rat Terminator

Flexible Design:

Can be used as a flat glue board trap or folded into a covered tent-like trap to protect the glue from dirt or debris. Non-toxic glue, Mouse glue is safe and healthy, Glue Board are contains super strong glue, trapping mice is more effective, 100% trapping Mice/Rat, effectively preventing Mice/Rat from escaping

Safe and Easy to Use :-

Made of material, safe and non-toxic, just Place it where rats are observed frequently, such as indoor, kitchen, office, meeting room, restaurant, behind appliances, under sink, garage, near garbage areas etc.

Powerful Adhesive:

Strong adhesive, safe and healthy, easy to use, it is an ideal mouse trap.

Application:

1. Place trap near baseboards, corners, along walls, or in spaces where pests are likely to travel. Used either flat or folded into a covered trap.
2. Use with peanut butter as bait for better effect.

Notes:

Keep out of reach of children & pets.
For better effect in winter, heat it on heating pipe before usage.
Household vegetable oil can be used for painless release of mice.
Avoid direct sunlight exposure and water for good effect. If the glue trap gets wet, dry it before usage.
In case of mouse drags the glue snare pollute floor or wall, you can glued it to the ground or put a larger paper under it.
IF glue is stuck to hands or other object, apply vegetable oil, turpentine or petroleum products & wash with soap& water.

Physical Dimension:-


Volu. Weight (Gm) :- 199

Product Weight (Gm) :- 80

Ship Weight (Gm) :- 199

Length (Cm) :- 21

Breadth (Cm) :- 15

Height (Cm) :- 3

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ