ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

1344 Silicone Dish Scrubber Sponge Mildew Free, Non Stick, Heat Resistant

1344 Silicone Dish Scrubber Sponge Mildew Free, Non Stick, Heat Resistant

નિયમિત ભાવ Rs. 50.00
નિયમિત ભાવ Rs. 49.00 વેચાણ કિંમત Rs. 50.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Kitchen Cleaning Supplies Sponges Silicone Dishwashing Scrubber

Silicone Scrubber is specially designed for mild scrubbing. It's a great addition for various cleaning chores, especially when you are bothered about scratches and damages caused by harsh cleaning.

Scrubber has soft and tiny bristle for light greasy kitchenware, shower, tub and etc. They can get diets and other stains off between lines and bumps.


High Quality Silicone Material

washing brushes are carefully made with soft and high quality food grade silicone material.it is BPA-free, toxin-free, scratch free, 100% safe for your healthy.

Easy to Use and Clean

Silicone sponge is easy to reach the corner of the cups and glasses. Its simply the best sponge to clean dishes, glasses, fruits and vegetables. After use, boil the sponge to clean or put them in the dish washer and hang them with the hook to dry them out.

Multiple Uses

since Scrubbers are heat resistant silicone (-60 to 230/ -76 to 500). they are often used as hot pot holder, silicone coaster Not only that, they can also be used in the shower, facial cleaning and so on.

Durable and Flexible

The Silicone cleaning brushes are durable, flexible and can be reused for a long time. 

Soft and Scratch Free

Each scrubber is about 4.7 in diameter and fits in the hand nicely. The brush with soft bristles provides a gentle scrub and will not cause scratches to your precious tableware. It is soft and flexible to get into glasses or corners of pans with ease


How to use:

1. Silicone brush is heat-resistant, could be used as heat insulation pads, silicone heat resistant coasters, cup insulation mat

2. Great for cleaning fresh mushrooms, apple, potato, or more. It should be soft enough to clean without scratching or bruising them

3. Silicone scrubber is also soft enough to use in shower as a body brush, wash hand or use it to handle hot kitchen utensils

4. It's useful to cleaning various makeup brushes. The quickest and most effective way to clean accumulated makeup, oil, dirt, and bacteria off of your makeup brushes, you only need to use a little soap or shampoo to clean your brushes, which prolongs their life


Package: 1 Silicone Dishwashing Scrubber

"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ