ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

1784 Folding Scissor 3.5inch used in crafting and cutting purposes for children’s and adults.

1784 Folding Scissor 3.5inch used in crafting and cutting purposes for children’s and adults.

નિયમિત ભાવ Rs. 27.14
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 27.14
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
1784 Folding Scissor 3.5inch used in crafting and cutting purposes for children’s and adults.

Description: -
1784 Folding Scissor 3.5inch used in crafting and cutting purposes for children’s and adults. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This folding scissor is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material, kechi , Kaatar 
General: -
Material: - Stainless Steel Scissor
Type: - 1784 Folding Scissor 3.5in used in crafting and cutting purposes for children’s and adults.


Specifications: -
• Safe to use and handle the scissor
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Smooth functional cutting edge
• Can cut food stuff easily
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 17

Product Weight (Gm) :- 15

Ship Weight (Gm) :- 17

Length (Cm) :- 6

Breadth (Cm) :- 3

Height (Cm) :- 2
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ