ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

JKT

2718 Plastic Kitchen Press Aluminium Base used in all kinds of places mostly household kitchens while making dishes and tortillas etc.

2718 Plastic Kitchen Press Aluminium Base used in all kinds of places mostly household kitchens while making dishes and tortillas etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 259.00
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 259.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2718 Plastic Kitchen Press Aluminium Base used in all kinds of places mostly household kitchens while making dishes and tortillas etc.

Description: -
2718 Plastic Kitchen Press used in all kinds of places mostly household kitchens while making dishes and tortillas etc. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This plastic kitchen press is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and thats is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - Plastic Kitchen Press

Type: - 2718 Plastic Kitchen Press used in all kinds of places mostly household kitchens while making dishes and tortillas etc.

Specifications: -
   Safe to use and handle the kitchen press
   Light weighted and easy to carry
   Simple to use it anywhere
    Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 406
Product Weight (Gm) :- 540
Ship Weight (Gm) :- 540
Length (Cm) :- 22
Breadth (Cm) :- 15
Height (Cm) :- 6

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ