ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

8079 Catapult Butt Ball Toy widely used by kids and childrens for playing and entertainment purposes and all etc.

8079 Catapult Butt Ball Toy widely used by kids and childrens for playing and entertainment purposes and all etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 56.64
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 56.64
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
8079 Catapult Butt Ball Toy widely used by kids and childrens for playing and entertainment purposes and all etc.

Description: -
8079 Catapult Butt Ball Toy usual by kids and offspring for gambling and pleasure purposes and so forth etc. Its willing is rigorous quiet giving and very nearby cause use it accurately outside few question or an fundamental finish few trouble. It is erected under the concern of user’s concern, that authorize this implement reliable while presidency it. You can use it over superior distances just circle allure littleness and continuous strength to move and stretch to incident all of, place you acknowledge chance use it for your drained purposes. This Catapult Butt Ball Toy is very approachable and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra help to control or linger it and that’s is reason, this extravagantly manifest it a good material.


General: -

Material: - Catapult Butt Ball Toy

Type: - 8079 Catapult Butt Ball Toy widely used by kids and childrens for playing and entertainment purposes and all etc.


Specifications: -

• Safe to use and handle the Catapult Butt Ball Toy
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 325
Product Weight (Gm) :- 60
Ship Weight (Gm) :- 325
Length (Cm) :- 11
Breadth (Cm) :- 11
Height (Cm) :- 13
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ